Emotionell Intelligens (EQ)

Värdet av att arbeta med emotionell intelligens hos kan mätas i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och personligt välbefinnande för individen.

EQ-I 2.0™ är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. EQ-I 2.0™ mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester såsom självständighet, problemhantering, empati, flexibilitet, stresstålighet och optimism. Omfattande forskning från ett stort antal länder tyder på att emotionell intelligens utgör nyckelfaktorer för både privat och yrkesmässig framgång. Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi har, så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva, till andra och det som sker omkring oss som är avgörande faktorer för hur vi lyckas såväl privat som yrkesmässigt. Emotionell intelligens är dynamiska förmågor som kan utvecklas och därför lämpar sig bedömningen såväl för rekryteringsurval som för utvecklingsinsatser och coachning.

Jag initierar, analyserar återkopplar bedömningar inom emotionell intelligens via EQ-I 2.0™ samt EQ-360™.